Skólanámskrá Súðavíkurskóla 2023-2024

Skólanámskrá Súðavíkurskóla

2023 - 2024

 

 

 

 

 

Vísir

   

Gildi okkar í Súðavíkurskóla eru:

Virðing – Vellíðan – Heiðarleiki - Framfarir

Súðavíkurskóli, Aðalgata, 420 Súðavík, sími 450 - 5010.

Heimasíða skólans: www. sudavikurskoli.is

Netfang skólans: annalind@sudavikurskoli.is

 

Efnisyfirlit

1.

 1. Kæru foreldrar og nemendur !
 2. Kennslu- og uppeldisfræðileg stefna
 3. Starfsemi skólans frá upphafi stofnunar hans og helstu atriði í þróun skólans
 4. Grunnþættir menntunar
 5. Inntak náms
 6. Námsmat
 7. Annarpróf
 8. Kannanir og skyndipróf
 9. Marklistar
 10. Annar- og ársskýrslur
 11. Mat á árangri og gæðum
 12. Val nemenda í 8.-10.bekk
 13. Samræmt námsmat
 14. Samstarf við leikskóla og framhaldsskóla

Matsáætlun Súðavíkurskóla 2022 - 2023

 1. Leikskóladeildin
 2. Tónlistardeild
 3. Sameiginleg gildi í Súðavíkurskóla - viðurlög
 4. Foreldrasamstarf
 5. Umhverfisstefna Súðavíkurskóla
 6. Sí- /endurmenntun
 7. Vímuvarnastefna Súðavíkurskóla
 8. Áfallaáætlun
 9. Mannréttinda- og jafnréttisstefna
 10. Eineltisstefna Súðavíkurskóla
 11. Nýbúakennsla og móttökuáætlun
 12. Móttökuáætlun nemenda með sérþarfir
 13. Jafnréttisáætlun Súðavíkurskóla 2023-2024
 14. Áætlanir og skimanir

 

1. Kæru foreldrar og nemendur !

 

Hér er 37. útgáfu Vísis, skólanámskrár Súðavíkurskóla, fylgt úr hlaði. Skólanámskráin skiptist í þrennt: A) Vísi sem hefur að geyma upplýsingar um vel flesta starfsemi sem fer fram í skólanum, B) Bekkjarvísi sem inniheldur námsáætlanir hvers bekkjar fyrir sig sem og upplýsingum um námsmat C) Starfsáætlun skólans. Skólanámskráin er endurskoðuð á hverju ári og það er alltaf gott að fá álit foreldra á ritinu svo hægt sé að gera betur næst. Skólastarf tekur sífelldum breytingum og vonandi til batnaðar. Súðavíkurskóli samanstendur af grunn– leik– og tónlistardeild, með einum skólastjóra. Starfsmenn í vetur verða Anna Lind, Linda, Anna Sig, Alexsander, Vanda, Inga Bára, Anna Soffía og Lisete. Starfsmenn eru í mismunandi starfshlutföllum. Þetta skólaár verður nemendum ýmist skipt niður í eina til tvær deildir, enn einnig er um samkennslu eða þemavinnu í öllum fögum fyrir 0.-9.bekk. Þegar þemavinna er ekki þá verður skiptingin oftast 1.-5.bekkur saman og 7.-9.bekkur, en getur breyst í sumum fögum. Sundkennslan fer fram í Sundlaug Bolungarvíkur og áfram verða 2x 40 mín á hvorn hóp og kennsla fer fram fyrir áramót. Samkennsla grunn- og leikskóla er til staðar og koma fimm ára nemendur úr leikskólanum í samkennslu með 1.- 5. bekk, í tólf stundir á viku.

Að gera gott starf betra, hefur verið markmið í skólanum undanfarin ár og svo er enn. Ég veit að skólastarfið heldur áfram að vera gefandi, krefjandi og árangursríkt, því að gott samstarf starfsfólks innan skólans sem og við fræðslunefnd, foreldrafélagið og hreppsnefnd getur ekki skilað öðru en að góður skóli verði betri skóli. Hugmyndir að góðu skólastarfi virðist ekki skorta og því þarf að einbeita sér að því að hrinda þeim í framkvæmd. Lausnir virðast einkum felast í því að byggja upp skóla þar sem stjórnendur, kennarar, og annað starfsfólk lítur á það sem mikilvægt hlutverk sitt að meta þætti í umhverfi skólans og eigin starfsemi í þeim tilgangi að byggja upp skóla sem lærir og þroskast líkt og bestu kennararnir og nemendurnir sem í honum eru. Hlutverk skólans er margþætt og flókið og að breyta honum til hins betra fyrir börn og unglinga verður aldrei einfalt verkefni. Þegar allir leggjast á eitt og hugur, hjarta og hönd fara saman með viljann að leiðarljósi er aðeins hægt að gera gott betra fyrir allt skólastarf í Súðavíkurskóla.

Súðavík, ágúst 2023

Anna Lind Ragnarsdóttir

skólastjóri

2. Kennslu- og uppeldisfræðileg stefna

 

Starfshættir Súðavíkurskóla teljast til sveigjanlegra starfshátta. Reynt er að aðlaga skólastarfið að þörfum nemenda eins og kostur er. Sveigjanlegt skólastarf helgast af því að þarfir nemenda eru ólíkar og reynt er að haga skólastarfinu í samræmi við þarfir og hæfileika hvers og eins. Þar sem nemendum á misjöfnum aldri og með ólíkan þroska er blandað saman í hópa, þá er séð til þess að hver einstaklingur fái námsefni við sitt hæfi. Það eykur sjálfstraust og sjálfstæði nemenda í námi.

Skólinn aðhyllist Uppbyggingarstefnuna – Uppeldi til ábyrgðar, sem felur í sér ákveðnar samskiptaleiðir í skólanum og er helsta markmið okkar með þessari stefnu að efla vitund allra nemenda og starfsmanna í Súðavíkurskóla um eigin vinnu og að hvetja þá til að taka ábyrgð á eigin hegðun og framkomu og verða með því betri manneskjur. Þessi stefna leggur áherslu á að eina manneskjan sem við getum í raun og veru stjórnað erum við sjálf og því ekki til neins að afsaka hegðun sína og kenna öðrum um. Stefnan á að leiða nemendur til að auka þekkingu og skilning sinn á þeim möguleikum sem þeir hafa, hvetja þá til að nýta námstíma sinn vel og nýta tilboð um aðstoð og aðstöðu. Allir í skólanum hafa ákveðið og samþykkt fjögur ákveðin lífsgildi sem við ætlum að hafa að leiðarljósi og fara eftir. Þetta eru: Vellíðan sem felur í sér viðurkenningu, gleði og góðan starfsanda. Virðing sem felur í sér vandvirkni, tilitssemi og traust. Framfarir sem fela í sér framvindu í námi, starfi, samskiptum og leik. Heiðarleiki sem felur í sér hreinskilni, sáttfýsi og samstöðu. Það er von okkar allra að geta fylgt þessum lífsgildum eftir, til að gera skólann okkar að enn betri vinnustað.

 

Við fylgjum eftir hugmyndafræði leiðsagnarnáms, þar sem lögð er áhersla á vaxtarhugarfar, að nemendur hafi trú á sjálfum sér og sameiginleg sýn starfsfólks um að allir geti náð árangri. Áhersla er lögð á að tengja námið bæði reynslu og umhverfi nemenda. Litið er á nemendur sem sjálfstæða einstaklinga sem hafa ákveðin réttindi og jafnframt skyldur við sjálfa sig og aðra og þeim sýnt traust. Þeir hafi lýðræðislegan rétt til sjálfræðis og þátttöku í ákvörðunum um nám og annað skólastarf, þannig hefur rödd þeirra vægi. Stefnt er að því að þeir geti sjálfir aflað sér upplýsinga og náð umtalsverðri leikni við að leysa verkefni sín.

Þá höfum við ákveðið að byrja með byrjendalæsi sem er samvirk nálgun í læsiskennslu barna á yngsta stigi. Samvirk aðferð fellur mitt á milli eindaraðferða og heildaraðferða. Eindaraðferðir byggja á því að umskráningarferlið sé línulegt sem leiðir til þess að tæknilegir þættir læsis eru þjálfaðir í aðskildum einingum og í ákveðinni röð. Gengið er út frá því að ferlið byrji á ritmálinu með því að umskrá rittákn í málhljóð. Nemendur læra fyrst bókstafina og hljóð þeirra og tengja þá síðan í orð og orð í setningar og þær síðan í merkingabærar heildir. Hljóðaaðferðin er ein þeirra aðferða sem tilheyra eindaraðferðinni. Heildaraðferðin er orðaaðferð sem gengur í eina átt þ.e. frá hinu stóra til hins smáa.

Byrjendalæsi sækir innblástur til kenninga um hugsmíðahyggju og nám án aðgreiningar og gert er ráð fyrir að börn læri best í samfélagi jafningja, með samvinnu, stigskiptum stuðningi og hvers konar námsaðlögun sem auðveldar kennurum að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra og áhugasvið. Við samsetningu Byrjendalæsis var meðal annars stuðst við kenningar Gudschinsky, Frost, Rumelhart, Solity og Leimar. Ennfremur var sótt til NRP2000 rannsóknarinnar þar sem kemur fram mikilvægi þess að kennsluaðferðir í læsi feli í sér nálgun sem nái til allra þátta móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild undir hatti læsis. Ennfremur eru sértækir þættir tungumálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði og lesskilningur tengd inn í ferlið. Í Súðavíkurskóla ætlum við að reyna að sameina byrjendalæsi í þemavinnu annað slagið fyrir alla nemendur skólans og tveir kennarar kenna.

Reynt er að hafa starfsdaginn samfelldan. Lögð er áhersla á að nemendur og kennarar geri húsakynni skólans vistleg en það skapar hlýlegt andrúmsloft og stuðlar að eðlilegum samskiptum þessara aðila.

3. Starfsemi skólans frá upphafi stofnunar hans og helstu atriði í þróun skólans

Reglulegt skólahald hófst í Súðavík árið 1891 þegar „Gamli skólinn“ var byggður og var fyrsti skólastjóri hans Friðrik Guðjónsson og var þar allt til 1915. Í kringum 1930 var skólinn fluttur í Samkomuhúsið sem þá var nýbyggt og var þar til 1946-1947. Eftir það fluttist skólahald í hús kvenfélagsins við Aðalgötu og var þar, uns fyrsti áfangi núverandi skólahúsnæðis var tekinn í notkun árið 1951. Annar áfangi skólans var tekinn í notkun 1965 en þar var m.a. skólastjóraíbúð í nokkur ár. Þriðji áfanginn var árið 1990 en þá voru tvær kennslustofur byggðar við skólann og árið 1994 var byggt nýtt íþróttahús við hlið skólans. Haustið 1996 var glæsileg viðbygging við grunnskólann tekin í notkun. Í henni er leikskóli, barnabókasafn, fjórar almennar kennslustofur, salur, eldhús, salerni og anddyri. Í gamla skólanum er núna vinnuherbergi kennara, kaffistofa, sérkennsluherbergi, skrifstofa skólastjóra, félagsherbergi unglingadeildar, handmenntastofa, myndmenntastofa, tónlistardeildin, auk geymslurýmis. Nemendur borða morgun- og hádegismat í matsal skólans. Nemendum er skipt í fámenna hópa, þar sem hver hópur sér um frágang eftir morgunmat, eina viku í senn. Skólinn er mjög vel búinn kennslutækjum og búnaði enda hefur sveitarstjórn lagt metnað sinn í að styðja við skólahald á staðnum.

Árið 1996 var einnig tekið í notkun tveggja hæða hús með tveimur kennaraíbúðum niðri og heimavist uppi. Heimavist var rekin alla virka daga fyrir nemendur úr Ísafjarðardjúpi en þeir fóru heim um helgar. Heimavistin var lögð niður árið 2007 þegar ljóst var að ekki voru fleiri nemendur sem þurftu á þessari þjónustu að halda.

Skólaárið 2009 – 2010 var ákveðið að hafa einn starfandi skólastjóra yfir Súðavíkurskóla sem samanstendur af grunn- leik- og tónlistarskóla.

 

4. Grunnþættir menntunar

Þekking, leikni og viðhorf

Hugmyndir að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað varðar þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. Lykilhæfni er samofin grunnþáttum menntunar.

Námshæfni felur í sér að þekkja veikleika og styrkleika og að vera fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni. Hún beinist að fróðleiksfýsn, trú á eigin getu og hæfileika til að beita þekkingu sinni, leikni og hæfni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt.

Unnið er að því að nemendur Súðavíkurskóla öðlist lykilhæfni er varðar námshæfni með því að þeir setji sér raunhæf markmið, setji sér vikuáætlanir, læri að þekkja styrkleika sína með sjálfsmati og með því að deila þekkingu sinni með öðrum, taki próf og kannanir. Til að geta lagt mat á eigið vinnuframlag og tekist á við áskoranir í námi þurfa þeir að fá tækifæri til að skipuleggja vinnutíma sinn og forgangsraða verkefnum eftir því sem við á, nýta leiðsagnarnám. Lögð er áhersla á að nemendur sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og byggi ný verkefni á reynslu og fyrri þekkingu.

Lýðheilsa er skilgreind sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. Sérhver nemandi þarf að gera sér grein fyrir að hann ber ábyrgð á sjálfum sér og umhverfi sínu. Til að stuðla að góðri heilsu og almennri vellíðan þarf að leggja rækt við hollar lífsvenjur, hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl.

Unnið er að því að nemendur öðlist lykilhæfni í þáttum er varða lýðheilsu með því að taka afstöðu gegn ofbeldi og einelti t.d. með því að temja sér aðferðir uppbyggingarstefnunnar í mannlegum samskiptum. Til að nemendur temji sér gildi hollra lífshátta stendur skólinn fyrir margskonar fræðslu og leggur áherslu á hreyfingu, þrisvar sinnum í viku byrja allir nemendur á hreyfingu áður en hefðbundið skólahald hefst, veitir aðstöðu til íþróttaiðkunnar og opnar dyr sínar fyrir aðilum sem uppfræða nemendur um skaðsemi reykinga og notkun annarra vímuefna.

Skapandi hugsun og hagnýti þekkingar er mikilvægt að virkja og viðhalda svo sköpunarkraftur einstaklinga, sjálfstæði og frumkvæði, nýtist þeim í lífi og starfi. Forsenda þess er að skólinn skapi nemendum skilyrði til að virkja frumkvæði, sjálfstæði og skapandi hugsun á sem flestum sviðum.

Þættir sem unnið er að í Súðavíkurskóla til að efla lykilhæfni nemenda er varðar skapandi hugsun og hagnýti þekkingar er hvatning til að tjá sig og miðla skoðunum sínum og verkum s.s. með myndrænum útfærslum af verkefnum sem eru sýnileg öllum í skólanum. Með því að prýða veggi skólans myndverkum nemenda er sköpun þeirra sýnd virðing. Þjálfun í ræðumennsku og þátttöku í leikritum og öðrum uppákomur, þar sem nemendur fá að sýna þekkingu sína og færni, koma fram, styrkja sjálfstæði sitt og frumkvæði. Mikil áhersla er á að allir séu virkir í skólastarfinu.

Jafnrétti á öllum sviðum eru sjálfsögð mannréttindi. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa öllum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína, lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, manngildis umburðarlyndis og víðsýni. Markmiðið er einnig að allir séu virkir þátttakendur í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis.

Unnið er að þáttum er varða lykilhæfni jafnréttis með því að nemendur og starfsmenn temji sér aðferðir og inntak Uppbyggingarstefnunnar. Í þeirri stefnu er lögð áhersla á þátttöku allra og að virða jafnrétti í samskiptum, umburðarlyndi, víðsýni og virðingu. Skólinn hefur sett sér jafnréttisstefnu sem farið er eftir, en þar er áhersla lögð á jafnrétti á öllum sviðum s.s. kynja-, kynþátta, fötlunar og að vera gagnrýnin á fyrirmyndir og staðalímyndir.

Lýðræði og mannréttindi eru ein meginforsenda lýðræðislegs samfélags þar sem félagsfærni einstaklingsins byggir m.a. á vitund um eigin ábyrgð, lýðræði og gagnrýna hugsun, umburðarlyndi og virðingu. Félagsfærni er einnig virðing fyrir manngildi sem felur í sér bæði mannréttindi og viðurkenningu á hæfileikum og þroskamöguleikum allra.

Þjálfun í lykilhæfni er varðar lýðræði og mannréttindi fá nemendur með því að temja sér aðferðir og inntak Uppbyggingarstefnunnar sem kennd er í lífsleikni og er snar þáttur í skólalífinu. Þar er áhersla lögð á manngildi í samskiptum og virðingu fyrir skoðunum annarra. Með því að fá tækifæri til að ræða siðferðileg álitamál og taka gagnrýna og ábyrga afstöðu, læra nemendur að virða grundvallarreglur samfélagsins. Skólaþing er haldið reglulega, einnig eru nemendur hvattir til að taka þátt í ungmennaþingum utan skólans, þegar það er í boði.

Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum veitir innsýn í menningu annarra þjóða og leggur grunn að skilningi, víðsýni og virðingu. Tungumálakunnátta er lykillinn að upplýsingum um fagleg efni og aðgengi að ýmsum nýsigögnum sem skipta máli í námi. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti við einstaklinga af öðru þjóðerni.

Þjálfun í þáttum er varða lykilhæfni í læsi, ritun, tjáningu og samskiptum á erlendum málum fá nemendur með því að æfa færniþættina fjóra s.s. að skrifa, hlusta og æfa sig í að tala erlend mál, auk þess að lesa sér til fróðleiks og ánægju. Kennarar tala hið erlenda mál í kennslustundum eins mikið og kostur er og nota leiki, söng, samræður, leikræna tjáningu, veraldarvefinn og mynddiska til að æfa málið og kynna menningu annarra þjóða.

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar eru hverjum manni mikilvægar. Gott talnalæsi er mikilvægt til að takast á við daglegt líf og störf. Læsi á tölur felur í sér þekkingu, leikni og hæfni til að lesa úr, tjá sig um og nýta sér tölulegar upplýsingar. Læsi á upplýsingar tekur m.a. til upplýsingatækni þar sem mikilvægt er að allir geti aflað gagna, unnið úr, notað og miðlað upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt.

Til að þjálfa lykilhæfni í þáttum er varða tölur og upplýsingalæsi er lögð áhersla á að nemendur vinni með upplýsingar er varða eigin neyslu og almenna notkun, setji þær fram á stærðfræðilegan máta og kynni fyrir samnemendum sínum og kennurum. Nemendur geti aflað gagna, flokkað, unnið úr, nýtt sér og miðlað upplýsingum á gagnrýninn hátt, notað upplýsingatækni í þekkingarleit og miðlun upplýsinga og hafi tækifæri til að sýna frumkvæði og sköpun.

Sjálfbærni menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags.

Við vinnum með nemendur í sjálfbærni með ýmsu móti eins og t.d. er gróðursetning á hverju ári þar sem allir nemendur skólans ásamt starfsmönnum, gróðursetja trjáplöntum víða um þorpið okkar, þar sem þess er þörf. Nemendur þurfa einnig að reyta frá öðrum plöntum og hlúa að þeim eins og hægt er hverju sinni. Þá eru farnar vettvangsferðir bæði til fjalls og fjöru þar sem nemendum er kennt hvernig við þurfum að búa okkur til ferða, hvort við skiljum eitthvert vistspor eftir okkur o.s.frv. Hreinsunardagur er á hverju ári þar sem allir tína upp rusl í öllu þorpinu og því safnað saman og flokkað. Allt rusl er flokkað í skólanum. Þá er eldri nemendum skólans boðið að taka þátt í uppsetningu á þorrablóti þorpsbúa bæði með því að vera með í sýningum sem og í öðrum undirbúningi s.s. uppsetning á ljósabúnaði, sviðsmynd, setja upp gólfbúnað, raða stólum og borðum osfrv.

5. Inntak náms

Inntak náms er valið með tilliti til markmiða Aðalnámskrá hverju sinni, þess skal ætíð gætt að markmið séu við hæfi nemenda. Á hverri önn eru gerðar kennsluáætlanir í öllum námsgreinum þar sem inntaki náms eru gerð nánari skil. Þessar kennsluáætlanir (bekkjarvísar) má sjá á heimasíðu skólans, Námfús og í skólanum.

6. Námsmat

Kennarar skipuleggja námsmat útfrá námsmarkmiðum og þroska nemenda. Notaðar eru fjölbreyttar aðferðir til að skoða færni og skilning nemenda, svo sem skimanir, mat á skriflegum úrlausnum, frammistöðumat, samræður, sjálfsmat nemenda, símat, vettvangsathugun og fleira. Námsmatsverkefni eiga að vera fjölbreytt og mismunandi innan hvers námssviðs á hverri önn. Matið þarf að vera í samræmi við kennslutilhögun og höfða til sem flestra matsþátta. Matið á að vera áreiðanleg, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Nemendum skal hjálpað að efla námsvitund sína og færni á sem fjölbreyttastan máta. Áhersla er lögð á leiðsagnarmat þar sem markvisst er unnið með niðurstöður. Öll viðmið skulu vera skýr svo allir viti hvaða kröfur eru gerðar og geti skilið niðurstöður námsmats á svipaðan hátt. Námsmatið á að taka mið af sérþörfum nemenda. Geta skal þess sérstaklega ef um aðlagaða námskrá eða námsmat er að ræða með stjörnumerkingu.

7. Annarpróf

Í Súðavíkurskóla eru tvær annir, nemendamat liggur fyrir í annarlok í desember og aftur í maí. Foreldraviðtöl eru við lok hvorrar annar þar sem farið er yfir stöðu hvers nemanda. Öll próf þarf að stofna í Námfús kerfinu og þarf að gera það tímanlega. Ef nemendur fylgja ekki námskrá bekkjarins þá eru próf þeirra stjörnumerkt. Prófúrlausnum er ekki hent fyrr en eftir eitt ár, þeim er safnað saman í einstaklingsmöppur hvers nemenda og geymdar í læstum hirslum í eitt ár, eftir það er gögnunum eytt á viðeigandi hátt og á ábyrgð skólastjóra.

8. Kannanir og skyndipróf

Kannanir, sjálfsmat, skyndipróf og eða hlutapróf eru tekin mismunandi oft og kemur það fram í matsþætti kennsluáætlanna/ársáætlun. Lokapróf eru geymd í eitt ár.

9. Annar- og ársskýrslur

Þessar skýrslur eru annarsvegar kennsluáætlanir og hinsvegar mat á þeim sem og hverju hefur verið lokið og ekki. Ársskýrsla tekur á; námsmarkmiðum vetrarins, námsefni, kennsluskipulagi og námsmati. Hver kennari gerir skil á sínu fagi sem verður eins og kennsluáætlun fyrir veturinn, umsjónarkennari hverrar deildar tekur allt efnið saman í skýrslu sem verður að bekkjarvísi hvers bekkjar. Bekkjarvísir er kynntur fyrir foreldrum á námsefniskynnigu ( september) og þar geta þeir komið með ábendingar um efnið. Athugasemdir verða lagfærðar en skólastjóri kvittar fyrir að bekkjarvísir sé tilbúinn til útgáfu á hvert heimili og á heimasíðu skólans. Allar skýrslur (kennsluáætlanir) eru settar inn í merktar möppur inn í vinnuherbergi kennar og sér hver kennari að koma sinni skýrslu í möppu.

Í annarskýrslu eru niðurstöður fyrir hvert fag og hún tekur á; námsefni sem farið var í, efnisþætti, námsmat, hvað var lagt upp með og hvernig var gefið fyrir, samantekt þar sem fram kemur hverju var lokið og hverju ekki og að lokum tillögur að kennsluefni næsta vetrar. Þessum skýrslum eru gerð skil á starfsdögum við lok hvers skólaárs og þær settar inn í merkta möppu. Þessi skýrsla er ekki skilað á hvern nemenda heldur geymdar í þeirra einstaklingsmöppum í vinnuherberginu, fyrir næsta skólaár.

 

10. Mat á árangri og gæðum

Við mat á árangri og gæðum skólastarfsins er m.a. notast við Skólapúlsinn sem kannar líðan og viðhorf nemenda í 1.-10. bekk til náms og kennslu tvisvar á ári. Niðurstöður eru bornar saman við landsmeðaltal. Eftir fyrirlagnir eru niðurstöður bornar saman og kynntar foreldrum, nemendum og skólayfirvöldum. Starfsmannaviðtöl eru einu sinni (stundum tvisvar) á skólaári. Reglulega eru viðhorfskannanir lagðar fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn. Nú hafa samræmd próf verið lögð niður í þeirri mynd sem verið hefur undanfarin ár.

Sjálfsmat á skólastarfi

Sjálfsmati á skólastarfi er yfirleitt skipt í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat stofnunarinnar, unnið af starfsmönnum hennar en með ytra mati er átt við úttekt á starfseminni sem unnin er af utanaðkomandi aðilum.

Sjálfsmat er leið til þess að vinna kerfisbundið að gæðum og umbótum í skólastarfi. Sjálfsmat er einnig leið til þess að miðla þekkingu og upplýsingum um skólastarf. Í sjálfsmati skal koma fram stefna og markmið skóla, skilgreining á leiðum til þess að ná þeim, greining á sterkum og veikum hliðum skólastarfs og áætlun um úrbætur. Megin tilgangur þess er að gera starfsfólki skóla auðveldara að vinna að framgangi markmiða skólans, meta hvort þeim hafi verið náð, endurskoða þau og stuðla að umbótum.

Með sjálfsmati fer fram víðtæk gagnaöflun um skólastarfið sem veitir upplýsingar um árangur skólastarfsins í samræmi við markmið. Sjálfsmat er ekki unnið í eitt skipti fyrir öll heldur þarf stöðugt að vinna að því. Það er langtímamiðað en ekki einangruð aðgerð. Í sjálfsmatsskýrslu skóla þarf að vera ítarleg lýsing og greining á markmiðum og starfi skólans. Jafnframt er mikilvægt að í sjálfsmatsskýrslu skóla komi fram tillögur um úrbætur.

Í gildandi lögum um grunnskóla 35.gr, eru markmiðin að:

– veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun, til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda.

– tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla

– auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum

– tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Í 36.gr, um innra mat segir: „Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35.gr með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grunnskólinn birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.

Í 37.gr, um ytra mat sveitarfélaga segir: Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr.5. og 6.gr og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi. Í 38.gr gerir Menntamálaráðuneytið áætlun til 3ja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd laga þessara.

11. Val nemenda í 8.-10.bekk

Nemendur í 8. – 10. bekk hafa ekki verið með frjálst val þar sem fámennið er það mikið að ekki er hægt að uppfylla allar þeirra kröfur. Í samráði við nemendur hefur sú hefð myndast að skólinn býður upp á val 1 og 2. Þá hefur verið í boði að fara í myndmennt, heimanám, heimilisfræði, handmennt, tónlist, fótbolta, skyndihjálp, leikskólavinnu og þýskur svo fátt eitt sé nefnt. Einnig hafa allir nemendur stundum valið fyrirtæki og stundað vinnu þar einn dag ef ekki hefur náðst í val það árið.

Í starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífinu hafa nemendur fengið að velja sér fyrirtæki eða stofnanir og merkt, val 1, val 2 og val 3. Þegar liggur fyrir hvað nemendur vilja og leggja áherslu á, þá hefur skólastjóri haft samband við viðkomandi fyrirtæki/stofnanir fengið leyfi og að því loknu keyrt þeim á staðina ef þeir eru ekki í heimabyggð.

12. Samræmt námsmat

Innan skólans er námsmat samræmt með því að notaður er sami kvarði þegar gefið er fyrir hvort heldur er í tölum eða í bókstöfum. Námsmat ólíkra greina er ekki samræmt. Gefið er fyrir í bæði í tölum og bókstöfum. 10. bekkur er útskrifaður með bókstöfum.

13. Samstarf við leikskóla og framhaldsskóla

Einn skólastjóri er yfir leik- grunn- og tónlistarskóla. Allir nemendur leikskóladeildar taka þátt í viðburðum í skólastarfinu. Þar að auki eru elstu nemendur leikskóladeildarinnar í tíu-tólf kennslustundum með yngstu nemendum grunnskóladeildar. Elstu nemendur grunnskóladeildar hjálpa stundum til á leikskóladeild. Suma daga eru leikskólanemendur í morgunmat og frímínútum með eldri nemendum. Sameiginlegir starfsdagar allra starfsmanna skólans eru þrír á ári og reynt að hafa einn þeirra tengdan námskeiðum er tengjast skólastarfi Súðavíkurskóla.

Elstu nemendum grunnskóladeildar hefur staðið til boða formlegar kynningar í MÍ.

 

Matsáætlun Súðavíkurskóla 2022 - 2023

Um Súðavíkurskóla

Súðavíkurskóli er fámennur skóli sem samanstendur af þremur skóladeildum þ.e. leik- grunn- og tónlistardeild. Skólinn er staðsettur í miðju þorpsins og því stutt til fjalls og fjöru. Umhverfið gefur mikla möguleika til að nýta til kennslu. Atvinnulíf í þorpinu hefur orðið einsleitara með árunum og fyrirtækjum fækkað, það er því ekki mikil sóknarfæri hjá skólanum þegar kemur að því að tengja grunnskóla og atvinnulíf í nærumhverfi. Slíkt er þó reynt eftir því sem tækifæri gefast og tengist það þá sjávarútvegi. Áhersla á hreyfingu er stór þáttur í skólastarfinu og þrisvar í viku hefjum við skólastarfið á hreyfingu í íþróttasalnum og hina tvo dagana byrjum við á söng á sal. Mötuneyti er starfrækt í skólanum vegna morgunmats en nemendur fara yfir í Álftakjör í hádegismat. Nemendur leikskólans fá matinn í leikskólann. Það eru 11 nemendur í leikskóladeild, 13 nemendur í grunnskóladeild, tónlistarkennsla féll niður í vetur. Fimm ára nemendur í leikskóladeild eru 10-12 kennslustundir í grunnskóladeildinni og þá í samkennslu með 1. -4. bekk. Starfsmenn við skólann eru 8 í mismiklu starfshlutfalli. Þá má geta þess að mikill fjölbreytileiki er í skólanum, hvað þjóðerni varðar, en nemendur og starfsmenn eru af 8 þjóðernum.

Aðferð

Skólastjóri, kennarar ásamt skólasálfræðingi skólans, unnu eftir 5 ára matsáætlun, (sjá fylgiskjal 1) þar sem fyrir skólaárið 2022-2023 yrðu eftirfarandi þættir teknir fyrir. Þættirnir eru: 1) Líðan og þarfir nemenda 2) Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 3) Skóladagar, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur. 4) Unnið við þætti úr umbótaskýrslu.

 1. Líðan og þarfir nemenda

Skólapúlsinn var fenginn til þess að leggja fyrir nemendakönnun. Tilgangurinn var sá að skoða ýmsa þætti skólastarfsins, s.s. virkni, líðan og viðhorf til náms og skóla.

Nemendakönnuninni var skipt í 4 kafla, þar sem skoðuð voru eftirtalin atriði: 1) Virkni nemenda í skólanum 2) Líðan og heilsa 3) Skóla- og bekkjarandi. 4) Öllum nemendum - var gefinn kostur á að koma með opin svör um hvað væri gott eða slæmt við skólann að þeirra mati. Kannanirnar voru rafrænar og gerðar á skólaárinu 2022-2023. Svarhlutfall var með besta móti eða 100% meðal allra nemenda í 7.-10.bekk.

Viðmið

Að nemendur skólans séu ekki undir landsmeðaltali.

Niðurstöður

 • Helstu niðurstöður: Þau atriði sem voru stjörnumerkt neikvæð og vert er að taka fyrir voru: A) Tíðni hreyfingar og b) agi í tímum.
 1. Spurningar sem svara þurfti vegna hreyfingar fjalla um líkamþjálfun og íþróttaæfingar fyrir utan skóla t.d. með íþróttafélagi. Nemendur komu illa undan þessum þætti og langt undir landsmeðaltali. Landsmeðaltalið er 45,9% en okkar nemendur voru með 14,3% sem er talsverður munur.

Sökum fámennis erum við ekki með íþróttafélag starfandi þannig að nemendur okkar stunda ekki æfingar með íþróttafélagi og svara samkvæmt því, þannig að þessi þáttur kemur mjög illa út. Við höfum ekki áhyggjur vegna þessa og teljum að nemendur okkar fái næga hreyfingu í skólanum og á vegum skólans t.d. skólahreysti, íþróttahátíðir í nærliggjandi sveitarfélögum, lífshlaupið, norræna skólahlaupið, 3x í viku byrja allir dagar á hreyfinu, íþróttatímar, útivist osfrv. Teljum við því ekki ástæðu til úrbóta vegna þessa.

 1. b) Agi í tímum, spurningar sem stuðst er við ganga út á hvort nemendur þurfi að bíða eftir aðstoð, mikill órói og hávaði, ekki hlustað á kennara. Þarna erum við örlítið undir landsmeðaltali. Landsmeðaltalið er 4,9 og erum við með 4,6.

Kennarar hafa farið yfir þessar spurningar með nemendum og kannað hvað það sé að þannig að við fáum þessa útkomu. Helstu niðurstöður voru að almennt ætti þetta ekki við en daginn sem könnunin var lögð fyrir þá hafi verið mikil órói að þeirra mati í tímum þennan dag. Ekki er talið að úrbóta sé þörf eftir umræður við nemendur.

 

 

 1. Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda

Nám og kennsla - Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda.

Súðavíkurskóli er eina þeim stofnunum sem að reynir að tryggja uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum. Að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgðarfullu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis.

Aðferð

Kennarar komu saman á rýnisfundum þar sem dregnar voru saman áherslur er lúta að eftirfarandi þáttum úr matsáætlun. Við fórum yfir hvað við erum að gera í Súðavíkurskóla er varðar lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda. Ýmislegt kom í ljós eins og að við erum að gera mjög margt sem styrkir þessi þætti. Það kom okkur á óvart hvað við erum í rauninni að gera mikið sem styrkir lýðræðisleg vinnubrögð, þátttöku og ábyrgð nemenda.

Niðurstöður

Skólaþing

Á skólaþingi eru ákvarðanir teknar um þau málefni sem tengjast skólabragnum, námi og kennslu og stefnu skólans sem er Uppbyggingastefnan og leiðsagnarnám eða öðrum málefnum sem brenna á nemendum. Allir nemendur grunnskólans taka þátt í þinginu sem haldið er á sal skólans, unnið er í hópum og þá þvert á bekki. Niðurstöður gerðar sýnilegar.

 

Ungmennaþing

Nemendur í 7. – 10. bekk tóku þátt í ungmennaþingi sem haldið var í Bjarnarfirði á Ströndum í byrjun október 2022. Nemendur völdu sjálf viðfangsefni til að ræða á þinginu og þau málefni sem brunnu helst á þeim en hæst báru samgöngur á milli byggðakjarna/göng. Einn nemandi úr skólanum valinn í fulltrúaráð fyrir næsta þing.

Nemendur í 9. – 10. bekk tóku þátt í alþjóðaverkefni í fyrsta skiptið í ár á vegum Erasmus og Nordplus. Þau fóru til Haag í Hollandi þar sem þau kynntu m.a. skólann sinn, menningu og listir, mat, náttúru, stjórnskipulag og ýmsan annan fróðleik um land og þjóð. Að sama skapi kynntust þau þessu frá öðrum þátttakendum sem komu frá mismunandi löndum. Einnig heimsóttu þeir helstu stofnanir í Haag s.s. friðarhöllina. Umræðan snerist mikið um mismunandi jafnrétti, lýðræði, og mannréttindi í heiminum.

 

Skólaráð

Í skólaráði sitja tveir nemendur sem eru fulltrúar allra hinna. Á skólaráðsfundi geta nemendur lagt fram sínar tillögur að skólastarfinu og skólahaldi og verið þannig þátttakendur í ákvörðunartökum sem snúa að þeim og þeirra hagsmunum.

 

Nemendafélag

Allir nemendur í unglingadeild eru í framboði til setu í stjórn nemendafélagsins. Kosið er í byrjun haustannar á sal skólans og hafa allir nemendur skólans atkvæðarétt. Fimm eru kosnir til stjórnar og svo meðstjórnendur. Sjálfsagt þykir að nemendur haldi framboðsræður og tali um sitt ágæti í ákveðin hlutverk. Í nemendafélaginu eru síðan haldnir fundir þar sem teknar eru ákvarðanir varðandi félagslífið í skólanum, skipulagning ferða á vegum skólans og fjáröflun í því sambandi.

 

Sameiginlegar ákvarðanir og þátttaka í öðrum viðburðum á skólaárinu.

Hreyfing í íþróttasal þrisvar í viku, sameiginlegir fundir á sal, diskótek, Bekkjarsáttmálinn, Norræna skólahlaupið, fjöruferðir, sleðaferðir, skíðaferð, ferðir í Raggagarð, gönguferðir, lambaferð, bakstursdagar, bíódagar, gróðursetning og söfnun birkifræja, dagur íslenskrar tungu, bleikur október, dagur gegn einelti, dagur stærðfræðinnar, alþjóða tungumáladagurinn, List fyrir alla, foreldrakaffi á haustönn, jólakortagerð, Jólagrín og Litlu jólin, Lífshlaupið, öskudagsball, Vinavikan, árshátíð skólans, Litla íþróttahátíðin, vorferð, útivera og leikir á vordögum.

Aðkoma nemenda að upptöldum viðburðum er talsverð og umræðan fer alltaf fram um það sem er á dagskrá hverju sinni og hvað þau geti lagt að mörkum til þess að gera viðburðinn að skemmtilegri upplifun fyrir alla. Í þessu felst ákveðin valdefling því þau eru höfð með í ráðum og fá þannig tækifæri til vera þátttakendur í stærri ákvörðunum í skólastarfinu.

 

Ábyrgð nemenda og skyldur

Nemendur bera ábyrgð og skyldur gagnvart eigin námi miðað við aldur og þroska. Á það við um nám í skóla og heimanám. Þeir bera einnig ábyrgð á eigin hegðun og framkomu við skólafélaga og starfsfólk skólans. Til þess að hjálpa nemendum að átta sig á hvað felst í samskiptum við aðra og líka hvernig hægt er að tengja það inn á námslegan árangur, vinna þeir bekkjarsáttmála á haustönn út frá viðmiðum, gildum og stefnu skólans sem er Uppbyggingarstefna. Nemendur skoða þessi gildi frekar og umræðan er dýpkuð og hugtökum bætt við þar til bekkjarsáttmálinn verður að veruleika. Nemendur þurfa að samþykkja bekkjarsáttmálann, standa vörð um hann og fylgja þeim gildum eftir sem þau hafa valið. (fylgiskjal 2) .Einnig hafa verið valin fjögur gildi eða yfirhugtök sem tákn um stefnu skólans en þau eru; heiðarleiki, framfarir, vellíðan og virðing. Allir leggja sig fram við að fara eftir þeim gildum.

Í námi er leitast við að gera nemendur ábyrga og sjálfstæðari í sínu námi og þar skipar leiðsagnarmat stóran sess, en það er sú námsstefna sem fylgt er í skólanum. Með þeirri aðferð er unnið að því að finna mismunandi leiðir til þess að komast að markmiðum og taka ákvarðanir út frá námi og stöðu náms. Þetta byggist á smærri námsmarkmiðum sem kölluð eru viðmið og námsviðmiðum aðalnámskrár. Til þess að taka meiri ábyrgð á námi sínu verða nemendur að vita hvað þeir eru að fara að læra, hvernig er best fyrir þá að læra það, hvernig þeir geta séð/greint hvort þeir hafi náð markmiðum og síðast en ekki síst hvers vegna það skiptir máli að læra það sem þeir eru að læra (fylgiskjal 3). Til þess að átta sig á viðmiðum þurfa nemendur að sjá hvernig gott verkefni lítur út, þannig sjá þeir hvert þarf að stefna. Með slíkri nálgun verða nemendur meðvitaðir um að námið hæfi þeim.

Nám þarf að vera mátulega krefjandi og vekja áhugahvöt nemenda til þess að auka aga, úthald og seiglu, það er hinn gullni meðalvegur sem þarf stöðugt að þræða. Með þeim hætti geti nemandinn aukið hæfni sína til náms. Unnið er í þessu sambandi út frá fast mótuðu hugarfari yfir í vaxandi hugarfar þar sem heilinn þjálfast og vinnur þar af leiðandi betur. Unnið er sérstaklega með það hvernig heilinn virkar og hvað þarf að gera til að halda honum við. Nemendur eru þátttakendur í náminu með því að taka þátt í fjölbreyttu mati á verkefnum. Dæmi um mat sem nemendur taka þátt í er; mat á hópavinnu, mat á félagavinnu, sjálfsmat, mat á verkefnum, umræður um verkefni, mat á kennslustund, munnlegt mat, nemendamöppur það sem verkenfum nemenda er safnað saman yfir hvora önn og kynnt í nemendastýrðum foreldraviðtölum. (fylgiskjal 4)

Fastir liðir í samábyrgð og skyldum á umgengni er í sameiginlegum rýmum skólans og í kennslustofum, nemendur bera ábyrgð á frágangi í borðsal eftir morgunmat þau skiptast á eina viku í senn yfir allt skólaárið. Þau bera líka ábyrgð á skólagögnum sem þau fá afhent yfir námstímann. Á meðan nemendur eru fulltrúar skólans út á við bera þau ábyrgð á framkomu sinni og hegðun hvar sem þau eru.

 

Viðmið

Að allir nemendur upplifi sig þátttakendur í skólastarfinu og að sýnilegt sé að þetta er skóli án aðgreiningar. Leitast verður við að gera alla nemendur ábyrga á námi sínu miðað við aldur og þroska.

 

Úrbætur

Fara betur yfir með nemendum hvað gagnrýnin hugsun felur í sér. Ekki síst til að nemendur geti skilgreint betur viðmið um nám og nýtt sér mistök á gagnrýnin og skapandi hátt til þess sjá í þeim nýja möguleika.

 

 

1 Skóladagar, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur.

Aðferð

Þrír kennarar skólans ásamt, skólasálfræðingi og skólastjóra fóru yfir þann matsþátt sem fyrirhugað var að taka á þessu skólaári og það eru skóladagar, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur. Gögn voru tekin saman s.s. lög, reglugerðir, drög að aðalnámskrá osfr. Farið var yfir skólanámskrá skólans og hún borin saman við lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Í upphafi fóru starfsmenn yfir drög nýrrar aðalnámskrár og útbjuggu lista yfir þá efnisþætti sem þar eru sagðir eiga að vera í skólanámskrá. Í framhaldinu fórum við yfir okkar skólanámskrá og merktum við hvaða atriði væru til staðar og hvað vantaði að öllu leyti eða að hluta.

Markmið:

Markmiðið er að uppfylla þau skilyrði sem gerð eru um útgáfu skólanámskrár og starfsáætlunar og að allar nauðsynlegar upplýsingar um skólastarfið séu aðgengilegar á einum stað.

Viðmið

Að skólanámskrá og starfsáætlanir okkar uppfylli kröfur aðalnámskrár að öllu leyti og séu aðgengilegar á heimasíðu Súðavíkurskóla.

Niðurstaða

Í skólanámskrá Súðavíkurskóla var allt sem þar á að vera, en í Starfsáætlun voru þrír þættir af fjórtán sem þörfnuðust endurskoðunar samkvæmt aðalnámskrá, þeir eru:

 • Símenntunaráætlun
 • Rýmingaráætun
 • Viðbrögð við vá, s.s.veikindafaraldri, óveðri, eldgosi, jarðskjálfum

Úrbætur

Setja inn þessar áætlanir í Starfsáætlun, en þær eru til en ekki staðsettar í Starfsáætluninni. Þessar áætlanir verða settar inn með tilvísun á heimasíðu skólans.

Endurmat

Skólanámskráin lesin yfir á hverju ári bæði af kennurum, foreldrum og fræðslunefnd Súðavíkurhrepps.

4) Unnið við þætti úr umbótaskýrslu.

Umbótaskýrsla var gerð eftir að úttekt frá MMS í ytra mati var gerð við skólann. Þessi skýrsla er opinbert gagn á MMS og einnig á heimasíðu skólans.

Niðurstöður innra mats Súðavíkurskóla 2022-2023

Þegar niðurstöður úrbótaáætlunar frá því skólaárið 2021-2022 eru skoðaðar, þá hefur náðst að koma upp nýrri heimasíðu skólans sem við vonum að uppfylli allar kröfur samkvæmt ytra mati MMS. Umbótaskýrslu var skilað og unnið eftir henni í vetur.

Kennarar fóru markvisst yfir þrautseigju og nemendur tileinkuðu sér skilning á því, sýndu það í verki með því að reyna margar leiðir að því sem unnið var með hverju sinni og gefast ekki upp. Hreyfing nemenda er mikil í skólanum og á vegum hans. Allir nemendur ganga í skólann. Þrisvar í viku byrjum við skóladaginn á hreyfingu, nemendur eru tvo tíma í viku í íþróttum. Þá tökum við þátt í Lífshlaupinu, tvær vikur í febrúar á hverju ári. Það eru skráðir 3 útiverudagar á skóladagatali þar sem m.a. er farið í lengri göngur eins og inn að Valagili, upp í Skálina (550m) upp á Sauratinda og ganga Súðavíkurhringinn. Þá eru einnig ferðir skráðar á skóladagatal eins og sleðaferð, fjöruferð, lambaferð og ferðir í Raggagarð. Unglingastigið tekur þátt í Skólahreysti keppninni og eru að æfa tvisvar til þrisvar sinnum í viku yfir veturinn vegna þessa. Þannig að við teljum að nemendur okkar fái eins mikla hreyfingu og skólinn getur boðið upp á.

Úrbótaþáttur um niðurstöðu foreldrakönnunnar: A) upplýsingar um stefnu og skólanámskrá skólans: Ný heimasíða skólans hefur verið tekin í notkun og allar upplýsingar færðar þar inn eins og vera ber. Hægt er að nálgast upplýsingarnar á fjórum tungumálum

 1. B) Fara betur yfir þá þætti sem ræddir eru í foreldraviðtölum, þannig að allir séu að skilja: Búið er að gera skjal þar sem óskað er eftir að skólinn sé látinn vita ef það er eitthvað sem vantar frekari upplýsinga við, skjalið er á öllum tungumálum þeirra sem koma að skólanum
 2. C) Betri kynningu á niðurstöðum kannanna og prófa: Kennarar kynna niðurstöður alls mats og mælinga fyrir nemendum og foreldrum í foreldraviðtölum sem haldin eru tvisvar á ári. Allar kannanir og próf fara heim til sýnis fyrir foreldra og þeir þurfa að árita þau með undirskrift og þeim síðan skilað í skólann aftur. Samræmd próf hafa verið lögð niður í bili. Niðurstöður Skólapúslsins hafa verið sendar til foreldra í tölvutækuformi, á tveimur tunugmálum.

Ekki var þörf á úrbótum í öðrum þáttum.

Heilt yfir eru niðurstöður innra mats Súðavíkurskóla þetta skólaár mjög ásættanlegar, þrátt fyrir marga og stóra þætti í matinu, þá erum við að koma vel út og erum sáttar með það. Það er alltaf gott að gera vel og gefur það góðan byr undir báða vængi með framhaldið.

 

Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri

 

14. Leikskóladeildin

 

Haustið 2023 stunda 12 nemendur á aldrinum 8 mánaða -6 ára nám í leikskólanum. Þar af fara fjórir nemendur í samkennslu. Dagskipulag og stunda­skrá leikskólans eru skipulögð út frá aldri og þroska hvers barns. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri og viðfangsefnin valin í samræmi við það. Markviss málörvun fær sérstaka áherslu í upphafi skólaársins og verður í brennidepli framvegis.

 

Deginum er skipt þannig að börnin fái bæði skipulögð verkefni og frjálsan leik. Leikurinn er í öndvegi sem aðal náms- og þroskaleið barna á þessum aldri.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og ber honum að starfa í samræmi við lög og reglugerðir um leikskóla. Menntamálaráðuneytið fer með málaflokk leikskóla eins og annarra skóla í landinu. Starfsmenn sitja fund með skólastjóra 1x í viku eða oftar eins og þurfa þykir.

 

Uppeldis- og námssvið leikskólans eru:

- umönnun og daglegar venjur

- leikurinn

- mál og málörvun

- myndsköpun og myndmál

- tónlist - hljóð og hreyfing

- náttúran

- samfélagið

 

Markmið leikskólans eru að:

- efla sjálfsmynd barna

- barnið öðlist virðingu og viðurkenningu og læri að treysta á eigin verðleika

- að barnið finni öryggi og læri að taka frumkvæði og sýna tillitssemi

- að barnið læri að móta sínar eigin skoðanir, koma þeim á framfæri og taka á móti skoðunum annarra

- að styrkja börnin fyrir skólagöngu með samkennslu (elstu börn leikskóla með yngstu börnum grunnskóla)

 

 

Starfsmenn leikskóladeildar

Anna Sigurðardóttir, leiðbeinandi sími: 456-4962 (07:45- 16:00)

Vanda Encarnacao, leiðbeinandi sími: 692-0952 (08:00 – 16:00)

Alexsander Bjarki Svavarsson, leiðbeinandi sími: 774-2539 ( 8:00 – 16:00)

 

15. Tónlistardeild

 

Tónlistardeildin er hluti af Súðavíkurskóla og lýtur yfirsjórn skólastjóra.

Haustið 2023 er óvíst um tónlistarkennslu við tónlistardeildina okkar, þar sem skortur er á kennara. Tónmennt verður kennd í vetur fyrir alla bekki og er það Alexander Bjarki Mayuson sem sér um þá kennslu. Kennari tónlistardeildar situr fasta fundi með skólastjóra, og stundum með kennurum þegar þurfa þykir.

Tónlistardeildin starfar eftir þeim námskrám, lögum og reglugerðum tónlistarskóla sem gild eru á hverjum tíma. Hlutverk skólans er að glæða áhuga á tónlist og tónlistariðkun á starfssvæði sínu, annast kennslu í hljóðfæraleik ásamt öðrum tónlistargreinum og búa nemendur undir áframhaldandi nám í tónlist. Rétt til náms við tónlistardeildina hafa skólaskyld börn í Súðavík.

Fyrirkomulag Kennslu: Kennararnir sækja nemendur í spilatíma út úr öðrum tímum eða þeir eru með fasta einkatíma eftir grunnskóla. Fyrstu ár yngstu nemendanna felast að mestu í þjálfun undirstöðuatriða, tækni, agaðra vinnubragða og umgengni við hljóðfæri.

Stefnt er að því að tónlistardeildin verði í miklu samstarfi við allar deildir Súðavíkurskóla og samfélagið í heild þannig að viðhorf gagnvart skólanum verði jákvætt, opið og sterkara að öllu leyti.

Skilgreining markmiða og leiðir: Ýta undir tónlistariðkun og tónlistaruppeldi inn í almennt starf skólans, gera nemendum kleyft að stunda nám sitt innan daglegs skólatíma í samstarfi við kennara. Tónlistarkennsla eflir tilfinningalegan- og listrænan þroska, viðhorf, samvinnu, ögun og eflir einbeitingarhæfnina, búa nemendur undir að iðka tónlist upp á eigin spýtur, stuðla að fjölbreyttu og metnaðarfullu tónlistarlífi í skólanum og samfélaginu.

Umsögn er gefin eftir því hvernig nemendur mæta og stunda nám sitt yfir veturinn og fá þeir svo einkunn fyrir tónfræðiverkefni.

Tónleikar og aðrar uppákomur: Reynt verður að æfa nemendur í að koma fram og leika lögin sem þeir eru að æfa fyrir áheyrendur. Nemendur fá tækifæri til að koma fram á menningarstundum í skólanum sem og á öðrum uppákomum og hátíðum á vegum skólans, auk hefðbundinna tónleika fyrir jól og að vori. Stefnt er að því að samæfingar séu haldnar að minnsta kosti einu sinni á önn. Samæfing er hugsuð sem litlir tónleikar, þar sem nemandinn er undirbúinn fyrir stóra tónleika. Nemendur eiga að vera snyrtilegir til fara. Stefnt verður að því að fara með alla nemendur í eina ferð á tónlistarviðburð annarsstaðar með aðstoð foreldra.

18. Sameiginleg gildi í Súðavíkurskóla - viðurlög

 

Í stað skólareglna hefur starfsfólk skólans komið sér saman um ákveðin lífsgildi sem leiða til góðra samskipta, vellíðunnar og góðrar umgengni.

Þessi lífsgildi eru:

 

Vellíðan

sem felur í sér viðurkenningu, gleði og góðan starfsanda.

 

Virðing

sem felur í sér vandvirkni, tillitssemi og traust.

 

Heiðarleiki

sem felur í sér hreinskilni, sáttfýsi og samstöðu.

 

Framfarir

sem felur í sér framvindu í námi, starfi, samskiptum og leik

 

Skýr mörk

Nemendur og starfsfólk Súðavíkurskóla hafa komið

sér saman um skýr mörk og brugðist verður við ef

þau eru ekki virt. Okkar skýru mörk eru á þessa leið:

Í Súðavíkurskóla ætlum við

að standa saman um að stöðva yfirgang, dónaskap, einelti og ofbeldi.

Samkvæmt reglugerð frá menntamálaráðuneytinu nr. 1040/2011, er kveðið á um að allir skólar skuli hafa skráðar reglur og viðulög við brotum á þeim.

Þetta er einnig nauðsynlegt að hafa til að styðja við þau gildi sem nemendur, kennarar og foreldrar hafa valið sér sem leiðarljós og sem grundvöll að sáttmála í samskiptum.

Almennar reglur – við eigum að:

 • Sinna hlutverki okkar
 • Láta aðra í friði, sýna tillitssemi
 • Koma fram af kurteisi
 • Bera ábyrgð á eigum okkar og skólagögnum
 • Nemendur nota ekki síma í skólanum

A Viðbrögð ef Út af bregður - Uppbygging

Uppbygging

 • Nemandi er spurður um hlutverk sitt og hvort hann geti sinnt því, ef það nægir ekki er nemanda boðið að gera uppbyggingaráætlun og leiðrétta mistök.
 • Nemanda gefst tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot án beitingu viðurlaga
 • Starfsmaður/kennari skóla getur aðstoðað nemandann við að leysa úr sínum málum m.a. að nota sáttarleiðina, íhuga, útskýra og eða vísa málinu til skólastjóra ef ekki finnst frekari lausn.
 • Málið telst afgreitt ef t.d. tekist er í hendur og beðið fyrirgefningar
 • Málið er skráð í dagbók nemanda í Námfús, tilkynnt heim og ekki síður ef nemandinn hefur leyst málið sjálfur og leiðrétt mistök

Skýr mörk – ófrávíkjanlegar grundvallarreglur:

Ógna öryggi með ögrandi framkomu Hindra nám og kennslu

 • Hvorki líkamlegt né andlegt ofbeldi * Óvirðing, ögrun
 • Engin barefli né önnur vopn * Ítrekuð brot á almennum reglum
 • Engin ávana- eða fíkniefni þ.m.t. * Særandi orðbragð

áfengi og tóbak * Dónaskapur

 • Alvarlegar ögranir eða hótanir
 • Skemmdarverk
 • Áhættuhegðun

Hvað gerist ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar?

Ef ófrávíkjanlegar reglur eru brotnar beitir kennari eða starfsmaður viðurlögum samstundis án umræðu og vísar máli til umsjónarkennara og eða skólastjóra til úrvinnslu.

Skólastjóri / umsjónarkennari taka ákvörðun um næstu skref, málið er skráð og úrvinnslu þess í dagbók nemanda í Námfús og foreldrar eru látnir vita.

Það tekur lengri tíma að vinna og leiðrétta ófrávíkjanlegar grundvallarreglur en að leiðrétta brot á almennri reglu. Aðilar málsins þurfa að ná hugarró áður en hægt er að byrja að leysa alvarleg mál af þessu tagi og gera áætlun um úrbætur.

Hér fyrir neðan eru nefnd viðurlög sem gripið er til ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar. Foreldrar eru alltaf látnir vita ef viðulögum er beitt.

 1. Viðurlögum beitt

Viðurlög: Áminning skráð, unnið í einveru, skrifleg skilyrði sett af skóla og heimili, eftirlit fylgdarmanns í frímínútum eða kennslustundum.

Vísanir til annarra: Máli vísað til umsjónarkennara eða skólastjóra, nemanda vísað heim til næsta dags – sóttur af foreldri/forráðamanni*, nemanda vísað heim í nokkra daga.

Úrvinnsluleiðir: Foreldrar koma í skólann með nemanda þar sem gerð er áætlun eða sett skilyrði, Skólastjóri og umsjónarkennari ræða við nemandann og foreldra/forráðamann, mál færist yfir til skólayfirvalda, barnaverndaryfirvalda og eða lögreglu.

*Skólastjóri og umsjónarkennari taka ákvörðun um það hvort nemanda sé vísað heim eða í frekari úrvinnslu máls.

Við alvarleg agabrot getur komið til brottvísunar án áminningar. Komi brottvísun til framkvæmda eiga nemandi og foreldrar/forráðamenn hans rétt á andmælum samkvæmt 11. og 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Verði ágreiningur milli foreldra/forráðamanna og skólans varðandi málefni nemanda og ekki næst samkomulag á heimavelli, getur hvor aðili um sig vísað málinu til Fræðslunefndar Súðavíkurhrepps og síðan menntamálaráðuneytis samkv.greinum 15. og 16. í reglugerð no. 1040/2011 ,, um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélags í grunnskólum”

 

19. Foreldrasamstarf

 

Að hausti er haldin námsefniskynning þar sem vetrarstarfið er kynnt fyrir foreldrum. Foreldrar eru beðnir að aðstoða nemendur við að skipuleggja heimavinnuna og fylgjast með að unnið sé samkvæmt námsáætlun og henni skilað á réttum tíma. Foreldrar geta hringt í kennara þegar þurfa þykir á skólatíma og þegar skólinn er opinn. Þeir fá sendar heim tilkynningar í gegnum Námfús og eða í töskupósti um skólastarfið. Tveir fastir foreldradagar eru á skólaárinu auk ýmissa smærri funda. Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári þar sem m.a. er farið yfir námsmat og stöðu nemanda í lok hvorrar annar. Foreldrar sjá um kaffiveitingar að lokinni árshátíð skólans.

Foreldrafélag

Félagið var stofnað 6. mars 1983 og hefur starfað síðan. Helstu markmið þess eru

að gæta velfarnaðar nemendanna og stuðla að góðu samstarfi á milli kennara og

foreldra. Stjórn foreldrafélagsins hefur samþykkt eftirfarandi markmið:

 • Að styðja skólastarfið og efla tensl heimila og skóla
 • Að virkja sem flesta foreldra í foreldrastarfi
 • Að sinna upplýsingamiðlun og fræðslustarfi
 • Að vera þrýstiafl vegna hagsmuna nemenda
 • Að standa fyrir félagslífi, t.d. hefðbundinna haust- og vorskemmtanna.

Á aðalfundi er kosin þriggja manna aðalstjórn og þriggja manna varastjórn

Hlutverk foreldrafélagsins

 • Að styðja við skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla
 • Að byggja upp öflugt foreldrastarf
 • Að vera samstarfsvettvangur foreldra
 • Að sjá um upplýsingamiðlun og fræðslustarf
 • Að fylgjast með skólanámskrá og öðrum áætlunum um skólahald
 • Að hlutast til um að skólanámskráin sé kynnt öllum foreldrum við skólann og að áætlunum hennar sé framfylgt
 • Að hafa framtíðarsýn varðandi skólastarf

 

 

20. Umhverfisstefna Súðavíkurskóla

Súðavíkurskóli leggur áherslu á umhverfismál m.a. með því að nemendur og starfsfólk tileinki sér viðhorf og vinnubrögð umhverfisverndar og beri virðingu fyrir umhverfinu. Starfsfólk skólans flokkar sorp til endurvinnslu. Nemendur og kennarar planta trjám ár hvert og bæta þannig umhverfi sitt og verðurfar með skjólmyndandi aðgerðum. Allir í skólanum spara raforku þar sem því er við komið, varast mengun og nota umhverfismerktar vörur t.d. hreinlætisvörur. Þá er kominn vísir að skólagörðum inn á melum, þar sem áætlað er að nemendur setji niður kartöflur, rófur og kál svo eitthvað sé nefnt, því næst geta foreldrar ásamt börnum sínum nýtt garðana. Með markvissri fræðslu vinna kennarar og nemendur gegn umhverfisspjöllum og læra þannig að taka ákvarðanir sem stuðla að bættri umgengni.

 

21. Sí- /endurmenntun

Til þess að kennarar geti betur mætt þörfum nemenda og styrkt sig faglega er stefnt að því að þeir geti sótt námskeið og ráðstefnur við hæfi. Starfsmenn sækja námskeið á hverju ári. Í tengslum við innleiðingu Uppeldis til ábyrgðar er ákveðin símenntun í gangi hjá öllu starfsfólki skólans. Þá eru sótt símenntunarnámskeið sem haldin eru hérna á Vestfjörðum, ýmist í byrjun eða lok sumars. Kennarar eru hvattir til þess að sækja um til endurmenntunarsjóðs KÍ til námskeiða sem þeir vilja sækja en eru ekki á vegum skólans. Sjá áætlun á http://sudavikurskoli.i

22. Vímuvarnastefna Súðavíkurskóla

Stefna Súðavíkurskóla í vímuefnavörnum er eftirfarandi:

 1. Skólinn leggur metnað sinn í að fylgja eftir aðalnámskrá grunnskóla um fræðslu til handa nemendum um skaðsemi fíkniefna.
 2. Skólinn leggur áherslu á að nemendur fái kennslu, fræðslu og upplýsingar sem fagaðilar mæla með. Sækja námskeið í nágrannabyggð.
 3. Skólinn leggur sig fram um að koma forvarnarupplýsingum og fræðslu til nemenda.
 4. Skólinn hvetur til umræðu um vímuefnavarnir í skólanum og leggur áherslu á að nemendur séu virkir í þeirri umræðu.
 5. Starfsmenn skólans sækja þá fræðslufundi um vímuefnavarnir sem í boði eru
 6. Allar uppákomur, ferðalög og skemmtanir sem tengjast Súðavíkurskóla á einn eða annan hátt eru vímuefnalausar.
 7. Markmið skólans eru að hann haldi áfram að vera vímuefnalaus

23. Áfallaáætlun

Vegna nemenda og starfsfólks: Áföll eins og ástvinamissir, slys, skilnaður foreldra eða aðrir erfiðleikar í fjölskyldu hafa djúpstæð áhrif á alla sérstaklega börn og unglinga. Því er mjög mikilvægt að foreldrar eða aðrir aðstaðendur nemenda komi slíkum upplýsingum til skólans svo starfsfólk geti brugðist við á réttan hátt. Í Súðavíkurskóla er starfandi áfallaráð sem hefur það hlutverk með höndum að bregðast við alvarlegum áföllum sem nemendur og eða starfsfólk verða fyrir.

Hlutverk áfallaráðs: Verkstjórn við sorgaratburði eða válega atburði að mæta alvarlegum áföllum sem nemendur og eða starfsfólk verða fyrir eða tengjast með einum eða öðrum hætti. Standa að fræðslu um viðbrögð barna og unglinga við áföllum þ.e.a.s. fá utnaaðkomandi aðila inn í skólann til að fræða.

Í áfallaráði eru: Skólastjóri, kennari, starfsmaður leikskóladeildar og ræstitæknir. Sóknarprestur er sá aðili sem eðilegt og sjálfsagt er að leita til í langflestum tilfellum. (Undantekningar ef sorgaratburðir snertir náið einhvern, sem tilheyrir öðrum trúarsöfnuðum og ekki vill íhlutun prests.) Skólastjóri er aðalstjórnandi viðbragðsferils, sá sem aflar upplýsinga og veitir þær.

 

24. Mannréttinda- og jafnréttisstefna

 

Súðavíkurhreppur hefur samþykkt mannréttindastefnu sem byggð er á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu. Súðavíkurskóli virðir mannréttindastefnu Súðavíkurhrepps og leiðarljósið að hver maður sé borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum.

Grundvöllur að mannréttinda og jafnréttisstefnu Súðavíkurskóla felst í framtíðarsýn skólans og gildum hans. Virðingu fyrir hverjum og einum þar sem hver einstaklingur er einstakur og á að njóta sín á eigin forsendum hvort sem það eru nemendur eða starfsfólk. Starfið á að einkennast af samvinnu nemenda, foreldra og starfsfólks skólans og hver og einn ber ábyrgð á sínu námi, vinnu og framkomu. Leiðarljósið er að öllum nemendum og starfsfólki Súðavíkurskóla líði vel í skólanum og að nemendur nái hámarksárangri út frá námi við hæfi.

Viðmiðunarreglur vegna utanaðkomandi rannsókna og kannanna

Skólastjóri tekur ákvarðanir um hvaða kannanir er heimilað að leggja fyrir nemendur og/eða kennara eða annað starfsfólk í skólanum, sem undir hann heyrir á skólatíma, enda hafi sveitarstjórn ekki ákveðið annað fyrirkomulag. Rannsakendur skulu hafa góðan fyrirvara á því að leggja fyrir kannanir eða rannsóknir í skólanum. Að öðru jöfnu skulu þær rannsóknir og kannanir hafa forgang sem óskað er eftir með meira en tveggja mánaða fyrirvara. Þess skal jafnan gætt að rannsóknir og kannanir hafi ekki í för með sér óeðlilega röskun á skólastarfi.

Berist margar beiðnir um rannsóknir og kannanir til skólans og skólinn telur sig þurfa að forgangsraða þeim skulu samfélagslegar kannanir s.s. á vegum heilbrigðisyfirvalda, menntastofnanna, ríkis eða sveitarfélaga, að öllu jöfnu hafa forgang. Jafnan skal þess gætt þegar könnun er heimiluð að fyrir liggi tilskilin leyfi s.s. frá tölvunefnd. Skólastjóri skal að öllu jöfnu sjá til þess að foreldrum eða forráðamönnum séu kynntar fyrirhugaðar rannsóknir og kannanir sem nemendur taka þátt í.

 

25. Eineltisstefna Súðavíkurskóla

 

Það telst einelti þegar einstaklingur er beittur síendurteknu andlegu eða líkamlegu ofbeldi, til lengri eða skemmri tíma af einstaklingi eða hópi. Einelti er litið afar alvarlegum augum í Súðavíkurskóla. Það er stefna skólans að leita allra leiða til að fyrirbyggja einelti og bregðast við því á samræmdan og skipulegan hátt þegar það birtist. Einelti er reglulega tekið til umræðu innan skólans, bæði meðal nemenda og kennara og starfsfólk kynnir sér reglulega nýjungar í viðbrögðum við eineltismálum. Unnið er stöðugt að þvi að efla samskiptahæfni nemenda.

 

Aðgerðaráætlun eineltismála í Súðavíkurskóla

 • Vitneskja um einelti berst til skólans frá nemanda, foreldrum eða öðrum
 • Málinu vísað til umsjónarkennara og skólastjóra
 • Umsjónarkennari og skólastjóri meta hvort um einelti er að ræða skv.ofangreindri skilgreiningu
 • Rætt við þolanda og gerendur og umsjónarkennari gerir foreldrum og allra málsaðila grein fyrir stöðunni
 • Farið er yfir hvað skólinn getur gert til að aðstoða þolanda og gerendur
 • Farið er yfir hvað foreldrar geta gert barni sínu til aðstoðar
 • Allt ferlið er skráð af umsjónarkennara og geymt sem trúnaðarmál
 • Fylgst er með framgangi mála
 • Ef ekki tekst að uppræta eineltið er leitað ráða annarra sérfróðra aðila

 

26. Nýbúakennsla og móttökuáætlun

 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru ákvæði um sérstaka íslenskukennslu fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Þeir nemendur sem rétt eiga á nýbúakennslu eru börn sem hafa annað móðurmál en íslensku og einnig íslensk börn sem hafa búið erlendis og ekki hafa náð góðum tökum á málinu. Nemendunum er sinnt eftir þörfum hvers og eins. En staða þeirra getur verið jafnólík og þeir eru margir. Áhersla er lögð á íslensku og félagslega færni í tímum sem og í sértímum.

Móttaka innflytjenda

 1. Fyrsta heimsókn í skólann og móttökuviðtal
 2. Fyrstu skrefin í skólanum
 3. Samstarf við nemanda og foreldra
 4. Fylgiskjöl

 

 1. Fyrstu skrefin í skólanum

Allir foreldrar eiga kost á að sækja um skólavist fyrir börn sín, eigi þeir lögheimili í Súðavík. Foreldrar fá Upplýsingabækling fyrir erlenda foreldra grunnskólabarna, sjá www.menntasvid.is. Í móttöku-viðtali þarf að skrá nafn nemandans, fæðingarár og þjóðerni, tungumál og símanúmer foreldra. Foreldrum er bent á að taka með sér í viðtalið upplýsingar um fyrri skólavist, s.s. einkunnir, greiningar, heilbirgðisvottorð og bólusetningavottorð. Æskilegt er að barn hafi fengið kennitölu.

 

Undirbúningur í bekknum

 • kennari skipar „vinateymi.“
 • hlutir merktir í skólastofunni.
 • Bekkurinn útbúi orðabók með nauðsynlegustu orðunum (með myndum).
 • Heimaland nýja nemandans kynnt fyrir bekknum.
 • Allir læra að skrifa og segja nafn nýja nemandans á réttan hátt.
 • Skipuleggja fylgd eða eftirlit í frímínútum.

Hlutverk umsjónarkennara er að:

 • Halda utan um nám nemandans.
 • Kynna heimaland nemandans fyrir bekknum.
 • Annast samskipti við foreldra.
 • Leggja fram námsmarkmið og fá slíkt frá öðrum kennurum.
 • Fá stöðumat (að nokkrum tíma liðnum) á þekkingu og hæfni nemandans.

Umsjónarkennari leggur drög að því hvernig unnið verður með nemandann og er tengiliður við aðra kennara sem að nemandanum koma, sérstaklega ber að hafa í huga að bað- og sundvenjur geta verið ólíkar milli landa og því þarf að tala við þá kennara sem það varðar.

Foreldrasamstarf

Foreldrar kallaðir á fund skólastjóra og umsjónarkennara til skrafs. Hvetja þarf foreldra til að sækja almenna foreldrafundi og taka þátt í skólastarfinu. Ef til vill má fá túlk á staðinn til að kynna skólastarfið, námsefni, tómstundastarf og svara spurningum sem foreldrum brennur á hjarta, ef á þarf að halda.

Kanna má hvort einhverjir foreldrar annarra barna í bekknum hafi áhuga á að gerast „vinafjölskylda“hinnar nýkomnu fjölskyldu.

Mikilvægt er að kynna fjölskyldunni skólareglur Súðavíkurskóla sem og allt sem í boði er t.d. dægrardvöl, íþróttaiðkun ofsfrv.

27. Móttökuáætlun nemenda með sérþarfir

 

Móttaka nemenda með sérþarfir

Nemendur með sérþarfir í Súðavíkurskóla er metnir með skimunum á námslegri stöðu, annarprófum, sérhæfðum prófum, mati sérfræðinga og umsjónarkennara. Einnig er þörfin metin út frá greiningagögnum frá sérfræðingum þar sem nemandi kemur úr öðrum skóla. Nemendur sem falla undir viðmið um fatlanir fá sérkennslu eða stuðning eins og með þarf hverju sinni enda hafi greining á erfiðleikum eða fötlun farið fram af viðurkenndum aðilum.

Súðavíkurskóli samanstendur af leik- grunn- og tónlistarskóla.

Samvinna er mikil milli leik- tónlistar- og grunnskóla enda samanstendur Súðavíkurskóli af þremur skólagerðum, með einum stjórnanda. Fámennið hjálpar þarna mikið þar sem hægt er að kanna strax ef grunur reynist um einhver frávik í námi, hegðun osfrv. Elstu nemendur leikskólans eru 10 – 12 kennslustundir í grunnskólanum á viku, í íslensku, stærðfræði, upplýsinga-tæknimennt, íþróttum og listum. Allir nemendur leikskólans taka þátt í öllum viðburðum skólans s.s. árshátíð, jólagríni osfrv. Þá eru öll námsgögn, tól og tæki sem og aðstaða notuð eins og á þarf að halda hverju sinni. Þá eru sameiginlegri starfsdagar hjá öllu starfsfólki 3x á ári. Allar upplýsingar um sérþarfir nemenda er öllum kennurum ljós og sértækar upplýsingar um væntanlega nemendur eru skráðar og farið með þær sem trúnaðarmál.

 

Skipulag sérkennslu/stuðnings

Skólastjóri ásamt umsjónarkennara og eða annarra kennara sem koma að nemandanum skipuleggja sérkennsluna. Einstaklingmiðað nám er stefna skólans og eingöngu er um samkennslu árganga. Sérkennslan fer fram inn í bekk eða í sérkennslustofu eftir því hvað hentar nemandanum best hverju sinni. Ef á þarf að halda er stuðningsfulltrúi fenginn inn í bekk eða í það sem þarf hverju sinni og er það skipulagt af kennara og skólastjóra. Öll hjálpartæki eru útveguð af skólanum eins og hægt er hverju sinni. Sá kennari sem kennir viðkomandi nemanda ber ábyrgð á kennslunni og vinnur náið með foreldrum og skólastjóra.

Einstaklingsnámskrá

Umsjónarkennari vinnur einstaklingsnámskrá, ef á þarf að halda í samráði við sérkennslukennara, skólastjóra og foreldra. Í námskránni koma fram markmið og leiðir í kennslu nemandans sem miðast við að efla færni hans. Einnig kemur fram hvernig námsmati er háttað, námsefni og samvinna við foreldra. Foreldrar skrifa undir námskránna sem er geymd í læstri hirslu sem trúnaðargögn.

Samstarf

Nemendaverndarráð kemur saman eins oft og þurfa þykir ef taka þarf á málefni nemanda með sérþarfir eða fatlanir. Þá eru reglulegir fundir með umsjónarkennara, foreldrum og skólastjóra sem og þjónustuaðila utan skólans, þegar við á, til að fara yfir stöðu mála. Allir fundir eru skráðir í þar til gerða bók.

Félagsleg þátttaka

Súðavíkurksóli er uppbyggingarskóli og aðhyllist skólastefnu Uppeldis til ábyrgðar. Sú stefna hefur virkað mjög vel á nemendur með sérþarfir. Umsjónarkennari er vakandi yfir félagslegum tengslum nemanda. Tengiliðir foreldra í hverri deild sjá um félagsleg samskipti utna skólatíma nokkrum sinnum á ári. Nemendur sem standa höllum fæti félagslega er liðsinnt um vinatengsl með aðferð uppeldis til ábyrgðar og oftast er það umsjónarkennari sem sér um það. Eineltisstefna er til staðar og nýtt ef grunur er um einelti. Reglulegir fundir með foreldrum stuðla einnig að því að nemandi nái að fóta sig félagslega.

 

28. Jafnréttisáætlun Súðavíkurskóla 2021-2024

 

Í Súðavíkurskóla viljum við að gætt skuli fyllsta jafnréttis milli kynjanna og að hver einstaklingur, nemandi eða starfsmaður, verði metinn á eigin forsendum. Þannig verði tryggt að mannauður nýtist sem best. Kynbundin mismunun er óheimil í hvaða formi sem hún birtist og er það stefna skólans að útrýma slíkri mismunun komi hún í ljós.

Nemendur

Námsframboð og viðfangsefni: Markmiðið er að nemendum sé tryggt að að kennslu- og námsgögn séu þannig úr garði gerð að kynjunum sé ekki mismunað sbr. 23.gr jafnréttislaga

- Kennsluhættir skulu vera fjölbreyttir

- Markvisst skal unnið gegn stöðluðum kynímyndum stúlkna og drengja

- Gæta skal jafnréttis í öllu starfi skólans

- Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni og einelti verða ekki liðin.

Námsmat

Skoða árlega einkunnir að vori í 4. 7. og 9. bekk og greina þær eftir kynjum. Ef í ljós kemur verulegur munur á einkunnum nemenda eftir kyni þarf að grípa til sérstakra aðgerða með það fyrir augum að staða kynja verði sem jöfnust. Hér gæti t.d. komið til að breyta kennsluháttum, námsefni, samsetningu námshópa eða auka tímabundið við stuðning.

Vinna gegn stöðluðum kynímyndum

Það þarf að vinna sérstaklega í náms – og starfsfræðslu. Vinna gegn stöðluðum ímyndum kynjanna í náms- og starfsvali. Þessi fræðsla getur byrjað mjög snemma og hér gefst gott tækifæri til að auka samstarf heimila og skóla með markvissum heimsóknum foreldra í skóla þar sem þeir kynna mismunandi störf og starfsvettvang. Markviss náms- og starfsfræðsla sem byggir bæði á almennri kynningu á framhaldsskólanum og íslenskum vinnumarkaði þarf að hefjast strax í byrjun 8. bekkjar. Einnig þarf að vinna með gildismat og fordóma í gegnum almennar umræður. Kynna þarf sérstaklega fyrir stelpum nám og störf í tækni- og iðngreinum og fyrir strákum hefðbundin störf sem flokkast til uppeldis- og umönnunarstarfa. Það þarf að gefa nemendum tækifæri til að fara í heimsóknir í framhaldsskóla og fyrirtæki.

 

 

Námsefni

Allir kennarar skólans skoða og meta allt námsefni út frá jafnréttissjónarmiði. Hafa þarf að leiðarljósi að nota námsefni / kennslugögn sem byggja á jafnréttishugmyndum.

Kennsluhættir

Kennarar þurfa að beita fjölbreyttum kennsluháttum og þar með reyna að nálgast nemendur eftir mismunandi leiðum svo fanga megi sem best áhuga þeirra og næmni til náms. Þannig er líklegast að bæði kynin fái kennslu við hæfi og ólík reynsla og gildismat fái notið sín.

Kennsla í jafnrétti

Það er lykilatriði að vinna markvist með jafnrétti í lífsleiknitímum. Lífsleikni er kennd við skólann í öllum bekkjum. Því er hægt að byrja að vinna með nemendur hérna strax í 1.bekk í anda jafnréttis.

Skólanámskrá - áætlanir

Nauðsynlegt er að skoða í hvaða öðrum námsgreinum / námskrám er sérstaklega fjallað um jafnrétti kynjanna eða hefðbundnum kynímyndum viðhaldið. Í allri námsáætlanagerð verður að vinna sérstaklega með jafnrétti kynjanna að leiðarljósi. Allar námsgreinar tengjast beint eða óbeint jafnrétti. Hver og einn kennari verður að skoða það námsefni sem nemendur vinna með og þær áherslur sem kennari leggur í skólastarfinu í daglegu samneiti við nemendur. Það gildismat sem ríkir í skólanum / nemendahópnum og þær kennsluaðferðir sem unnið er eftir þarf einnig að skoða. Sérstaklega er nauðsynlegt að nota “jafnréttisgleraugu” í eðlis og efnafræði, og öllum verklegum greinum og vinna meðvitað gegn ríkjandi kynímyndum og námsvali.

Félagsstarf nemenda

Hafa þarf að leiðarljósi jafnan hlut kynja við val í nemendaráð og við hvert það tækifæri þegar nemandi eða nemendur skólans koma fram fyrir hans hönd. Einnig að skólinn leggi jafna áherslu á þátttöku stráka og stelpna í íþróttamótum. Hvetja þarf stúlkur sérstaklega til þátttöku í skákstarfi skólans.

Kynferðisleg áreitni

Það þarf að gera nemendum ljóst að kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni verði aldrei liðin í skólanum. Það þarf að setja meðferð slíkra mála í ákv. farveg sbr. einelti og áföll. Nemendaverndarráð, skólasálfræðingur, skólahjúkrunarfræðingur og / eða námsráðgjafi eiga að taka að sér þessa fræðslu og vinnu með nemendum. Nemendur eiga alls ekki að sætta sig við kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni eða kynferðislega áreitni. Það þarf að gera nemendum grein fyrir því að áreitni getur birst í mörgum myndum s.s. í orðum eða látbragði. Nemendur eiga hvorki að sætta sig við ofbeldi né áreitni af hendi samnemenda né starfsmanna skólans. Hér ber að skoða sérstaklega nýjar leiðir sem notaðar eru til áreitis s.s. tölvur og símar (myndsímar). Allt starfsfólk skólans fer á námskeið um þennan málaflokk.

Kynning

Árlega þarf að kynna jafnréttisáætlun skólans og þá sérstaklega þann hluta sem snýr að nemendum. Það má gera með ýmsum hætti t.d. á foreldrafundum, á heimasíðu skólans, Vísi eða í fréttablöðum sem skólinn gefur út.

 

29. Áætlanir og skimanir

 

Árlega eru gerðar skimanir á stöðu nemenda í skólanum, sumar skimanir eru reglubundnar en aðrar fastar á ákveðnum tímum. Þetta skólaár eru eftirfarandi skimanir áætlaðar:

Haustönn

September - Lesfimi frá Menntamálastofnun 1. - 10. bekkur

Sepember/október - Milli mála I og II og Málhljóðamælirinn 1. - 10. bekkur

Desember - Lokapróf í íslensku og stærðfræði 1. - 5. bekkur

Vorönn

Janúar - Lesfimi frá Menntamálastofnun 1. - 10. bekkur

Janúar/febrúar - Milli mála I og II og Málhljóðamælirinn 1. - 10. bekkur

Maí - Lesfimi frá Menntamálastofnun 1. - 10. bekkur

- Lokapróf í íslensku og stærðfræði 1. - 5. bekkur

- Lokapróf tónlistarskólans